Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rapid Clean Coating

Rapid Clean Coating is een Vennootschap onder firma en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71659846 en is gevestigd op de Den Burglaan 14 (1906 XL) te Limmen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een koopovereenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 6. Aannemer: de aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Rapid Clean Coating. 7 Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
 7. Producten: de producten die door Rapid Clean Coating worden aangeboden zijn producten om een coating op tweewielers aan te kunnen brengen.
 8. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Rapid Clean Coating aanbiedt zijn het aanbrengen van een speciale coating op tweewielers.
 9. Opdracht: de uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijk aard tot stand te brengen en op te leveren door Rapid Clean Coating.
 10. Overeenkomst: 1. De overeenkomst waarbij Rapid Clean Coating, zich jegens Opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld. 2. De (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Rapid Clean Coating.
 11. Website: de website die Rapid Clean Coating gebruikt is www.rapidcleancoating.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod c.q. offerte van Rapid Clean Coating, elke overeenkomst tussen Rapid Clean Coating en Opdrachtgever en op elk werk dat door Rapid Clean Coating wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Rapid Clean Coating aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Rapid Clean Coating zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Rapid Clean Coating is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever en/of Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Rapid Clean Coating gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Rapid Clean Coating gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Rapid Clean Coating is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Rapid Clean Coating het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Rapid Clean Coating gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Rapid Clean Coating niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Rapid Clean Coating kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Rapid Clean Coating zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rapid Clean Coating niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van aannemer heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Rapid Clean Coating, zal Rapid Clean Coating de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal een maand geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Rapid Clean Coating niet meer aan een aanbod gehouden worden.
 3. Rapid Clean Coating is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Rapid Clean Coating aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing, indien de overeenkomst door een Bedrijf anders dan op grond van de redenen zoals genoemd in artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden wordt opgezegd, is Opdrachtgever verplicht om de helft (50%) van het overeengekomen bedrag te vergoeden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hier na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rapid Clean Coating van worden afgeweken. 6 Het herroepingsrecht is voor een Consument niet van toepassing indien de werkzaamheden binnen de bedenktermijn van 14 dagen worden uitgevoerd. Consumenten kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Indien Rapid Clean Coating kosten heeft gemaakt ter uitvoering en/of voorbereiding van de opdracht is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te voldoen.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Rapid Clean Coating een overeenkomst is afgesloten voor het periodiek leveren van werkzaamheden, is de duur van de overeenkomst conform hetgeen door partijen is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen in welk geval hij de voor het gehele werk geldende prijs moet betalen, verminderd met de besparingen die voor Rapid Clean Coating uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Rapid Clean Coating van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Rapid Clean Coating te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Rapid Clean Coating over het gehele werk zou hebben gemaakt
 3. Rapid Clean Coating kan de overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Rapid Clean Coating kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Rapid Clean Coating nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Rapid Clean Coating is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Indien Rapid Clean Coating na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Rapid Clean Coating.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst en meer- en minderwerk

 1. Rapid Clean Coating zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rapid Clean Coating aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rapid Clean Coating worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rapid Clean Coating zijn verstrekt, heeft Rapid Clean Coating het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 3. Rapid Clean Coating is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Rapid Clean Coating is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rapid Clean Coating bekend was.
 4. Koper vrijwaart Rapid Clean Coating voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, zoals het schoonmaken van de tweewieler, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Rapid Clean Coating is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
 6. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Rapid Clean Coating Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 7. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Rapid Clean Coating de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Rapid Clean Coating gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW Wanneer Rapid Clean Coating op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend kunnen worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, zal de richtprijs met niet meer dan 10% overschreden worden, tenzij Rapid Clean Coating de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Rapid Clean Coating werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 3. Indien overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Rapid Clean Coating begint met de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Rapid Clean Coating gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen.
 5. Opdrachtgever is gehouden om de werkzaamheden van Rapid Clean Coating te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst. Een Opdrachtgever dient bij het ophalen van zijn tweewieler de verschuldigde gelden direct te voldoen. Ingeval van een koopovereenkomst dient een Koper het bedrag conform de betalingstermijn, 14 dagen, op de factuur te voldoen.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Rapid Clean Coating. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Rapid Clean Coating een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 7. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door Rapid Clean Coating is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, behoudens het hierna bepaalde. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door Rapid Clean Coating gemaakte kosten te betalen indien Rapid Clean Coating reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 - Incassobeleid

 1. Wanneer een Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Koper (indien hij in de uitoefening van beroep of bedrijf de aankoop heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat een Koper of Opdrachtgever in verzuim is, zal Rapid Clean Coating zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 3% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
 3. Indien Rapid Clean Coating meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Verrichten van werkzaamheden

 1. Rapid Clean Coating zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.
 2. Opdrachtgever is verplicht om zich aan de instructies van Rapid Clean Coating te houden, en de tweewieler schoon aan te leveren opdat Rapid Clean Coating aan haar werkzaamheden kan beginnen. Bij gebreke hiervan zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
 3. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Rapid Clean Coating niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Rapid Clean Coating, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. Rapid Clean Coating is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Rapid Clean Coating of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Rapid Clean Coating recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Rapid Clean Coating schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Rapid Clean Coating bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Verzending en/of transport van de bestelde zaken gebeurt op risico en volgens de wijze zoals door Rapid Clean Coating is bepaald, maar voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Rapid Clean Coating gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 5. Rapid Clean Coating spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 6. De bestelde producten worden op kosten van Koper verzonden. De leveringstermijn van de producten is indicatief.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Rapid Clean Coating gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Rapid Clean Coating te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en/of onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever.
 10. Rapid Clean Coating is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rapid Clean Coating.

Artikel 11 – Onderzoek en reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Rapid Clean Coating erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Rapid Clean Coating te worden gemeld op info@rapidcleancoating.nl. Voor bedrijven geldt een termijn van acht dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Rapid Clean Coating op de wijze zoals door Rapid Clean Coating aangegeven. Rapid Clean Coating heeft het recht om producten waarvan de verpakkingszegel c.q. hygiënezegel is verbroken, te weigeren.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Rapid Clean Coating, conform de retourinstructies van Rapid Clean Coating.
 6. Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening.
 7. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres.
 8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 12 – Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Rapid Clean Coating staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Rapid Clean Coating voert de werkzaamheden uit conform de door de leverancier geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Rapid Clean Coating in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. Opdrachtgever dient de behandelde tweewieler conform de instructies van Rapid Clean Coating zorgvuldig en naar normale richtlijnen te gebruiken. In het bijzonder gedurende het uithardingsproces van de coating, dient Opdrachtgever hier zorgvuldig mee om te gaan.
 3. De tweewieler wordt door Rapid Clean Coating gecoate en dient na de coating tenminste 7 dagen niet gebruikt te worden door de Opdrachtgever. Opdrachtgever haalt zijn tweewieler op na tenminste 12 uur nadat de coating is aangebracht, in overleg kan de tweewieler op een later moment opgehaald worden. Opdrachtgever is geïnformeerd over het gebruik van de tweewieler na de coating.
 4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Rapid Clean Coating gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 5. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Rapid Clean Coating gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Rapid Clean Coating, is een Consument gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
 6. De garantie vervalt: zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, indien Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het (op)geleverde, of naar het oordeel van Rapid Clean Coating verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

 1. Rapid Clean Coating is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Rapid Clean Coating bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Rapid Clean Coating gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is Rapid Clean Coating bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rapid Clean Coating op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Rapid Clean Coating de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 5.Rapid Clean Coating behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Rapid Clean Coating gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Rapid Clean Coating de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@rapidcleancoating.nl.
 2. Indien Rapid Clean Coating op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Rapid Clean Coating levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Rapid Clean Coating heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van Rapid Clean Coating.
 2. Rapid Clean Coating heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Rapid Clean Coating. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Rapid Clean Coating de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Rapid Clean Coating worden vergoedt door Opdrachtgever.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Rapid Clean Coating is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Rapid Clean Coating wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Rapid Clean Coating, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Rapid Clean Coating zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Rapid Clean Coating buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van werkzaamheden en/of uitvoeren van opdrachten door Rapid Clean Coating leidt tot aansprakelijkheid van Rapid Clean Coating jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Rapid Clean Coating in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag hetwelk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. Rapid Clean Coating is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van het door Rapid Clean Coating opgeleverde is uitgesloten.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Rapid Clean Coating aansprakelijk is (gebleken), dient Rapid Clean Coating in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. 4.Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Rapid Clean Coating zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.
 4. Rapid Clean Coating is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Rapid Clean Coating is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Rapid Clean Coating staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Rapid Clean Coating verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Rapid Clean Coating vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Rapid Clean Coating binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Rapid Clean Coating en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Rapid Clean Coating op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Rapid Clean Coating zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Rapid Clean Coating niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Rapid Clean Coating en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Rapid Clean Coating verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Rapid Clean Coating op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Rapid Clean Coating verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Rapid Clean Coating van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Rapid Clean Coating voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Rapid Clean Coating verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Rapid Clean Coating (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Rapid Clean Coating en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die hij uitdrukkelijk bij de overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Rapid Clean Coating rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Rapid Clean Coating of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@rapidcleancoating.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Rapid Clean Coating de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Rapid Clean Coating zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Rapid Clean Coating en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Rapid Clean Coating kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Rapid Clean Coating en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.